قوانین ومقررات آموزشی

خلاصه از مقررات آموزشي (ترمي)

 نام نويسي

 پذيرفته شدگان آزمون ورودي ، موظفند در مهلت هاي که توسط دانشگاه اعلام مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون ، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

 دانشجويان موظف است در هر نيمسال ، در زماني که دانشگاه اعلام مي کند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش محل تحصيل مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطلاع و عذر موجه ، در يک نيمسال به منزله انصراف از تحصيل است. در صورت تأخير يا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل در آن نيمسال را ندارد ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود. دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از ثبت نام و انتخاب واحد ، با دلايل مستند ، به طور مکتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي به اداره آموزش محل تحصيل اطلاع دهد.

 تعداد واحدها

 تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يک از دوره هاي تخصصي به شرح زير است:

 دوره هاي کارداني : بين 68 تا 76 واحد .

 دوره کارشناسي پيوسته :130 تا 140 واحد.

 دوره هاي کارشناسي نا پيوسته : 68 تا 72 واحد.

 هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسي را انتخاب کند. تعداد واحدهاي انتخابي در دوره هاي تابستاني حداکثر 6 واحد درسي است. در آخرين نيمسال تحصيلي ، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

 در صورتيکه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يک درس باقيمانده داشته باشد، با نظر اداره آموزش محل تحصيل و تائيد استاد مربوط مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.

 اگر دانشجويي در يک نيمسال ميانگين کل نمراتش 17 باشد، مي تواند با نظر اداره آموزش محل تحصيل در نيمسال بعد حداکثر 24 واحد انتخاب کند.

 در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر تا 24واحد باقيمانده داشته باشد، حتي اگر در نيمسال قبلي مشروط شده باشد با نظر اداره اموزش محل تحصيل مي تواند واحدهاي باقيمانده را در يک نيمسال انتخاب کند.

 دروس جبرانی

تعداد واحد های جبرانی برای رشته های غیر مرتبط در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 6 واحد و برای دوره های کارشناسی پیوسته حداکثر 10 واحد می باشد.نمره دروس جبرانی در معدل کل و نیمسال محاسبه خواهد شد

 طول دوره

 حداکثر مدت دوره مجاز تحصيل در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته 3 سال و دوره هاي کارشناسي پيوسته6 سال است. و در صورتيکه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را با موفقيت بگذراند از مرکز آموزشي مربوط اخراج مي شود.

حضور در جلسات

 حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از ( 3 جلسه از 16 جلسه ) باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شود. در اين حالت رعايت حد نصاب 12 در طول نيمسال براي وي الزامي نيست ولي نيمسال مذکور به عنوان يک نيمسال کامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد به عنوان (3 جلسه از 16 جلسه ) غيبت مجاز  دانشجو محسوب مي شود.

غيبت در امتحان

 غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.

 تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شوراي آموزشي مرکز آموزش يا کميته آن شورا است.

حذف و اضافه

دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي ، فقط در مهلتي کمتر از دو هفته ، پس از شروع نيمسال تحصيلي حداکثر دو درس ديگر  انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف و با دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد. مشروط بر آنکه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نکند.

 در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده ، فقط يکي از درسهاي نظري خود را با تائيد گروه   آموزشي مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولا غيبت دانشجو در آن درس بيش از (3 جلسه از 16 جلسه ) مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد کمتر نشود.


دانلود آئین نامه آموزشی