کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری

جامعه باید در برابر مجرمانه واکنش نشان دهد که این واکنش در دو مرحله است. اول : مرحله قبل از رخداد جرم(پیشگیری)دوم: مرحله پس از وقوع جرم(مقابله)آنگاه که جرم جنبه خصوصی نیز دارد ،دستگاه قضایی مکلف است علاوه بر در نظر گرفتن منافع اجتماعی، حقوق بزهکار را نیز مد نظر ذاشته باشد. بزهکار برای مصون ماندن از تعرض افراطی و نقض حقوق او و بزه دیده برای تنبیه تجاوز و تامین خسارت های ناشی از جرم باید نسبت به حقوق خویش آگاهی داشته باشد و در مراجع قضایی بتوانند به خوبی از این حقوق دفاع کنند. واحد هی ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری ها به همین منظور ایجاد شده است تا ملجاء و پناهگاهی باشد برای راهنمایی مردم،بنابراین موفقیت عملکرد این واحد ها بستگی به دانش و توانایی کارکنان آن دارد.

مشاغل قابل احراز:

 • کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضایی در دادسرا
 • مدیر واحد ارشاد و معاضدت قضایی در دادسرا
 • مدیر و کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری ها(محاکم عمومی جزایی و کیفری استان)
 • کارشناس مسئول حقوقی
 • کارشناس حقوقی
 • مدیر حقوقی
 • مسئول دفاتر پیشخوان قضایی
 • سردفتر/ دفتر یار
 • وکالت(منوط به دارا بودن کاردانی مرتبط)
 • قضاوت(منوط به دارا بودن کاردانی مرتبط)

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

 • درک مسایل حقوقی و اشراف بر موضوعات حقوقی و کیفری و تفکیک امور کیفری از حقوقی
 • شناخت اقسام صلاحیت های کیفری، شرایط احاله و نیابت قضایی
 • شناخت ویژگی های خاص رسیدگی در امور کیفری در زمینه های مختلف از قبیل تعقیب تا اجرای احکام
 • راهنمایی و ارشاد درست ارباب رجوع و استفاده از مهارت ها جهت رفع اطاله دادرسی

دانلود چارت تحصیلی و سرفصل دروس رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری